Mūsų vizija, misija, tikslas ir uždaviniai

VIZIJA

Vaikas – asmenybė, mūsų visų siekinių tikslas. Kiekvienas vaikas priimamas toks, koks jis yra, gerbiamas vaiko individualumas.

Įstaiga – užtikrinanti palankias sąlygas vaikui sveikai ir normaliai vystytis laisvės ir orumo dvasia.

Pedagogas – kūrybinga asmenybė, taikanti naujus darbo su ugdytiniais ir jų tėvais metodus, teikianti visuomenei kvalifikuotą pedagoginę pagalbą.

MISIJA

Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – demokratiška, kūrybiškai dirbanti, atvira naujai patirčiai ugdymo įstaiga, kurioje:

Tenkinami vaikų ugdymosi poreikiai, puoselėjamos darnų vystymąsi lemiančios vaiko prigimtinės galios, kuriama palanki edukacinė aplinka, sėkmingai taikomos naujos ugdymo technologijos.

Ugdomi vaiko gebėjimai būti kūrybingam, išradingam, iniciatyviam, savarankiškam, matančiam sunkumus ir mokančiam rasti sprendimus, bendradarbiaujančiam su kitais, besirūpinančiam savo ir kitų sveikata.

Pedagogas lankstus, nuolat besimokantis, reflektuojantis savo veiklą ir pasirengęs kaitai.

Puoselėjamos tautos vertybes.

Šeima pasitiki instituciniu ugdymu, domisi vaiko ugdymu (si) ir pažanga, remia ir palaiko vaikų ir pedagogų sumanymus, aktyviai dalyvauja darželio gyvenime.

Racionaliai, taupiai ir tikslingai naudojami švietimui skirti ištekliai.

TIKSLAS

Bendraujant su šeima, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius bei pažintinius poreikius.

UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas vaikui per žaidimą, kaip pagrindinį ugdymo metodą, pažinti jį supantį pasaulį, išreikšti save, pajusti kūrybinės saviraiškos džiaugsmą.

Saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.

Formuoti ir plėtoti vaiko kalbėjimo įgūdžius, kaip savęs išreiškimo, bendravimo, pažinimo priemonę.

Tenkinti vaiko poreikį pažinti  aplinką bendraujant, tiriant, eksperimentuojant, kuriant.

Skatinti vaikų kūrybinės veiklos savitumą, išreiškiant save meninėmis priemonėmis ir kitokiais būdais.

Plėtoti kūrybinių grupių veiklą, rengiant ir įgyvendinant ilgalaikius ir trumpalaikius projektus.

Įvairiais būdais ir metodais ugdyti specialiųjų poreikių vaikų gebėjimus, teikti jiems kvalifikuotą specialistų pagalbą.

Pedagogai dirba pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo  programą „Vaikystė“ ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Lopšelis-darželis savo veiklą planuoja rengdamas 3 metų strateginį veiklos planą. Rengiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo bei atestacijos programos. Planuojama metinė, mėnesinė veikla. Savo darbo planus turi auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, meninio ugdymo mokytojas, lopšelio-darželio taryba, metodinė taryba, vaiko gerovės komisija.

Programas, projektus, planus rengia direktoriaus įsakymu paskirtos laikinos ir nuolat veikiančios darbo grupės. Veikia vertinimo ir įsivertinimo (audito) sistema.

Informacija atnaujinta — 2021-03-09 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA