Teisės aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Vaiko teisių konvencija

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro –Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimas „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų apraša

Metodinės rekomendacijos  ikimokyklinio ugdymo programai rengti

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir veiksmų, įtariant galimą smurtą artimoje aplinkoje

Pedagogų etikos kodeksas

Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijos. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Informacija atnaujinta — 2021 4 gegužės | << ATGAL

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – Swedbank

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Aušra Šileikienė – direktorė

Draugystės g. 19, LT-31211  Visaginas
Tel. (8 386)  74 520 (direktorė)
Tel. (8 386)  72 394 (raštinės vedėja)
El. p. gintarelis@sugardas.lt

2021 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA