REIKALINGAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAS

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo (lietuvių kalbos mokytojo) pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas).

Mokytojo pareigybės lygis – A2.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:
1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo, lietuvių kalbos ar pradinio ugdymo pedagogų rengimo programą (įgytas aukštasis ar aukštesnysis iki 2009 metų, arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagoginis išsilavinimas). Turi būti įgijęs ikimokyklinio ugdymo ar pradinio ugdymo, ar lietuvių kalbos mokytojo profesinę kvalifikaciją ir pedagoginės krypties kvalifikacinę kategoriją;
2. turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų (jei yra baigęs lietuvių kalbos ar pradinio ugdymo pedagogų rengimo programą);
3. turi būti išklausęs ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursą;
4. turi būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą (ne mažiau kaip 60 valandų, 2 studijų kreditų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (2007-12-18 įsakymas Nr. ISAK-2481);
5. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
6. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5. lietuvių kalbos mokymo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje tautinių mažumų mokyklose metodikos kursų pažymėjimą ir jo kopiją
6. gyvenimo aprašymą;
7. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. sausio 14 d. Numatoma įdarbinimo data nuo 2021-01-15.

Dokumentai priimami iki sausio 12 d. darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (adresu Draugystės g. 19). Apie konkretų pokalbio laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA