REIKALINGAS SOCIALINIS PEDAGOGAS

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ skelbia atranką socialinio pedagogo pareigoms eiti.

Darbo krūvis – 0,4 etato.

Pareigybės lygis – A2.

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam socialiniam pedagogui:
1. įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją; įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir pedagogo ar socialinio pedagogo kvalifikaciją; baigęs socialinės pedagogikos studijų programą aukštojoje mokykloje ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją; įgijęs socialinės pedagogikos magistro kvalifikacinį laipsnį, išklausęs ir atsiskaitęs už ne mažiau kaip 90 studijų kreditų socialinės pedagogikos studijų modulį aukštojoje mokykloje;
2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;
3. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4. turi turėti skaitmeninio raštingumo žinių, gebėjimų ir supratimo šiose informacinių technologijų srityse: informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi, informacijos valdymo saugumo (išklausytas ne mažesnės kaip 40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologijos dalies kursas, 3 studijų kreditai);
5. kiti specialieji reikalavimai: išmanyti ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, gebėti juos taikyti praktikoje; valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti projektus.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. XIII-198 valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba atsiunčia registruotu laišku. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2021 m. sausio 14 d.

Dokumentai priimami iki sausio 12 d. darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (adresu Draugystės g. 19). Apie konkrečią pokalbio datą ir laiką pretendentai bus informuoti telefonu.

Jūsų nuomonė

Paieška svetainėje

Steigėjas

Steigėjas

Partneris

Partneris

Projektai

Projektai

Archyvas

Informacinis rėmėjas

Informacinis rėmėjas

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
Įstaigos kodas – 190231011
A. s. – LT267300010002619946
Bankas – „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Direktorė – Aušra Šileikienė

Draugystės g. 19, Visaginas 31211
Tel. +370 386  74 520
Tel. +370 386  72 394
El. p. gintarelis@visaginasgintarelis.lt

2024 © Visagino l-d „Gintarėlis“
KALBA